Forgot password?
claymoer47
claymoer47

今天毕业典礼,师兄师姐各种走。下年也要轮到我了么。

yoyo
伽罗
QAQ。。。+1。。。。。
2011-06-25 15:43:36
claymoer47
叮叮伽罗
老人你好~~~
2011-06-25 16:04:47
yoyo
伽罗叮叮
老人再见~~~~
2011-06-25 16:43:58
claymoer47
叮叮伽罗
/(ㄒoㄒ)/~~再见
2011-06-25 17:01:45
yoyo
伽罗叮叮
/(ㄒoㄒ)/~~其实真的不想说再见啊啊啊啊啊啊 啊啊啊啊啊。。。。。QAQ....毕业神马的,最讨厌了~~
2011-06-25 17:24:46
claymoer47
叮叮伽罗
我的青春木有了啊/(ㄒoㄒ)/~~
2011-06-25 17:35:14
yoyo
伽罗叮叮
/(ㄒoㄒ)/+1.。。
2011-06-26 05:07:21