Forgot password?
claymoer47
claymoer47

宿舍的魂淡都在收拾东西了,明天就剩2个了,撒鼻西~~~

skog
肚几肚几
收拾东西做咩诶?><
2011-07-08 15:25:45
claymoer47
叮叮肚几肚几
肥老家结婚!
2011-07-08 15:27:01
skog
肚几肚几叮叮
噗!学姐你份子钱不是出不完啊!
2011-07-08 15:28:48
claymoer47
叮叮肚几肚几
你才出不完!
2011-07-08 15:30:37
skog
肚几肚几叮叮
学姐开始凶了!!!我也会凶!!!!!!!
2011-07-08 15:31:09
yoyo
伽罗
学姐乃不能这样对妹纸滴~~~
2011-07-08 15:36:29
claymoer47
叮叮肚几肚几
是啊,我超凶啊!!!
2011-07-08 15:37:34
skog
肚几肚几叮叮
比凶!我也会啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2011-07-08 15:39:00
claymoer47
叮叮伽罗
你吹咩,没当你没是妹纸!
2011-07-08 15:39:00
claymoer47
叮叮肚几肚几
凶个妹。。。我凶不起来。。。。
2011-07-08 15:40:29
skog
肚几肚几
所以学姐你接着买萌吧!
2011-07-08 15:43:23
claymoer47
叮叮肚几肚几
不卖了!!!
2011-07-08 15:49:34
skog
肚几肚几叮叮
卖完啦!?
2011-07-08 15:50:52
yoyo
伽罗叮叮
╭(╯^╰)╮这也改变不了我素妹纸的属性~~~
2011-07-08 15:52:14
claymoer47
叮叮肚几肚几
今天卖完了~~~
2011-07-08 15:53:52
claymoer47
叮叮伽罗
汉子你好,汉子再见!
2011-07-08 15:54:54
yoyo
伽罗叮叮
╭(╯^╰)╮你才是妹纸,你全家都是妹纸~!
2011-07-08 15:56:30
claymoer47
叮叮伽罗
矮油~~~好鸡冻,我妈是妹纸,我跟我爸是汉子
2011-07-08 15:58:16
yoyo
伽罗叮叮
你全家都是妹纸~~(抠鼻
2011-07-08 16:00:28
claymoer47
叮叮伽罗
妹你妹!!!
2011-07-08 16:03:14
yoyo
伽罗叮叮
只有表妹~
2011-07-08 16:03:41
claymoer47
叮叮伽罗
我没有!
2011-07-08 16:06:15
yoyo
伽罗叮叮
你本来就素妹纸(抠鼻
2011-07-08 16:08:33
claymoer47
叮叮伽罗
屁,你乱说,告你啊!
2011-07-08 16:15:10
yoyo
伽罗叮叮
人家才木又乱说咧~~~
2011-07-08 16:24:40
claymoer47
叮叮伽罗
雪糕,你懂的~~~
2011-07-08 16:29:29
yoyo
伽罗叮叮
只有一条。。。。要是两条的话就更加好啦(^o^)/~
2011-07-08 16:40:39
claymoer47
叮叮伽罗
醒醒吧你→_→
2011-07-09 11:05:48