Forgot password?
claymoer47
claymoer47

尼玛的兼职,太爽了。我的双腿废了/(ㄒoㄒ)/~~

wooden_sheep
额...
做什么啊?
2011-07-09 11:14:50
claymoer47
叮叮额...
销售~~~站了1天,我的脚真的废了。。。
2011-07-09 11:16:04
119
拾壹
站了几小时?
2011-07-09 11:21:37
claymoer47
叮叮拾壹
9点多到下午6点,中间休息一小时啊啊TAT~~~
2011-07-09 11:23:52
119
拾壹叮叮
诶!?很吃力的说,晚上好好休息下,给脚热敷一下
2011-07-09 11:25:07
claymoer47
叮叮拾壹
嗯,我会的,谢谢关心(*^__^*)
2011-07-09 11:27:15
wooden_sheep
额...叮叮
额,劳动最光荣...
2011-07-09 11:27:21
claymoer47
叮叮额...
嗯哪,劳动最光荣TAT~~~
2011-07-09 11:29:42