Forgot password?
colleagea
colleagea

月食

月食破手机拍的。。不仔细看一片黑。= =月食这个是NICO生放送里的 好清晰啊~~

果然这是还得交给天文望远镜啊><
angelcn
兔控
手机拍摄的也太小了吧....( ̄▽ ̄")
2011-12-10 14:38:29
colleagea
maru兔控
因为她离我太远 噗=w=
2011-12-10 14:48:57