Forgot password?
colleagea
colleagea

电脑又傲娇了.....黑屏啊Orz.....

mansi
噬影
你一定吓着人家了!人家羞羞不想看你~( ̄. ̄)+
2011-12-15 07:15:12
colleagea
maru噬影
OTL...你口中的我的电脑怎么让我想到了你....噗.....好吧...你就做我的电脑拟人好了XD
2011-12-15 08:48:21
mansi
噬影maru
(﹁"﹁) 你家小电脑会吃醋的!然后又闹别扭了…
2011-12-15 08:51:27
colleagea
maru噬影
近期就送他去接受调教=Ψ=
2011-12-15 10:51:08