crazy_lulu
crazy_lulu

仲有一个月就要飞啦。。。麽嘢都未准备好!真担心啊

angelcn
兔控又去边度啦?( ̄▽ ̄")?2010-09-29 08:45:57
crazy_lulu
Horo horo ~ Lulu兔控咩丹麦咯!2010-09-29 08:49:42
angelcn
兔控Horo horo ~ Lulu羡慕啊...(❤3❤)o...记得买蓝罐曲奇..哈哈o(*≧▽≦)ツ2010-09-29 08:56:52
crazy_lulu
Horo horo ~ Lulu兔控哈哈哈。。 我会伽啦2010-09-29 22:30:37