cvmcau
cvmcau

有谁告诉我西安火车站周围哪家店的饭好吃?

little
青梅煮酒火车站旁边的..一般都不好吃吧....= =2012-08-25 05:43:56
cvmcau
青梅煮酒o(︶︿︶)o 唉2012-08-25 05:44:58
little
青梅煮酒我还以为你吃了..= =要不上网查查吧...2012-08-25 05:46:22
heresyguan
腰果君青梅煮酒麦当当,KFC...2012-08-25 07:35:44
cvmcau
青梅煮酒腰果君不想吃快餐 想吃点有特色的2012-08-25 08:23:54
cvmcau
青梅煮酒查过了,没有头绪。。。2012-08-25 08:24:32
heresyguan
腰果君青梅煮酒那就不在火车站周围了0 02012-08-26 02:55:43
cvmcau
青梅煮酒腰果君终究没吃到好吃的。。2012-08-27 04:12:19