dashstay
dashstay

我好讨厌五月病啊啊啊啊!!!!

llowe
十六我表示一年里我都在持续五月病…………2010-08-09 10:46:12
dashstay
hacchin十六但至少还有游戏打嘛...欧桑我今天翘班一天都不知道在做些神马||2010-08-09 10:48:40
llowe
十六hacchin摸……懒着懒着就习惯了……(喂2010-08-09 10:49:54
dashstay
hacchin压力巨大= =2010-08-09 10:52:17