demi
demi

不去个小学同学聚会有那么严重吗········

poppy
水绘昨天还看到有几个小学同学(男生)去聚会的照片.....都老了....2011-08-06 06:08:27
demi
Demi水绘最可怕的就是小时候长的很可爱的小男生,怎么长大后就变成了熊?!!2011-08-07 02:08:44
poppy
水绘Demi我看她们聚会的照片....一个都不认识....2011-08-07 02:46:25
demi
Demi水绘最熟悉的陌生人···2011-08-07 03:07:38
poppy
水绘Demi.......................嗯....2011-08-07 03:12:26