franci_s
franci_s

终于下班了。。。回去写东西午睡。。。

gone
gone酱干巴爹!写东西神马的有爱死了!2011-04-25 05:19:26
franci_s
Giogone酱谢谢~~~~~2011-04-25 05:28:08
franci_s
Giogone酱结果全睡过去了。。。没写一个字。。2011-04-25 11:31:49
gone
gone酱GioOrz……真心膜拜……2011-04-25 11:34:25