gumirno
gumirno

听日又要翻学了呜呜呜!!

claymoer47
叮叮唔系星期日咩2011-10-15 11:01:09
gumirno
谷米诺诺叮叮听日两点要翻部里头开会啊(作业都写唔晒TAT2011-10-15 12:41:01
claymoer47
叮叮谷米诺诺好耐无写过作业。。。。。2011-10-15 14:22:19