gumirno
gumirno

....

.... 如果一会去上课的话绝对会睡着怎么办。

...怎么办
little
谷米诺诺。。。我怎么觉得标准答案是。。果断睡觉吧。。2012-02-04 11:12:25
angelcn
兔控谷米诺诺头发的颜色让我想起了葱娘....2012-02-04 12:42:16
Dew
Dew谷米诺诺话说明信片收到了很漂亮谢谢> <2012-02-04 19:38:13
gumirno
谷米诺诺Dew> v <2012-02-05 15:08:19
gumirno
谷米诺诺然后我就睡觉了XD2012-02-06 12:14:16
little
谷米诺诺(>^ω^<) 嗯哼嗯哼。。2012-02-06 12:18:40