Halai
Halai

终于,下雨

rockpri
喵小仙儿~求雨2010-08-01 08:13:01
Halai
喵小仙儿~下了也不凉快2010-08-01 08:20:40
rockpri
喵小仙儿~要下至少一晚才会凉快2010-08-01 08:23:06