hui931231
hui931231

好想剁手啊!身边钱要用光啦!!只能等31号生日了。。

好想剁手啊!身边钱要用光啦!!只能等31号生日了。。
Chu2Otaku
wanna a chu2story落尘你的ms烧酒呢2014-12-29 13:59:31
hui931231
落尘wanna a chu2story= =暂时不入哈哈哈,我还要做更多钢普拉2014-12-30 05:19:40
Chu2Otaku
wanna a chu2story落尘<<刚普拉我一直超想吐槽这个名字,就像口袋宝可梦一样2014-12-30 09:24:09
hui931231
落尘wanna a chu2story啊哈哈哈,gunpla嘛,中文打字就钢普拉啦2014-12-30 13:13:17
Chu2Otaku
wanna a chu2story落尘真的……我超级想不懂万代是怎么想这个名字的……2014-12-30 14:13:14
hui931231
落尘wanna a chu2story啊哈哈哈2014-12-31 03:38:10