Forgot password?
hulayun
hulayun

给球的

给球的汤同学那有个还没刻的章,就给球刻了一个。
“静”中间有个镂空的方形,自己美其名曰“静中有‘洞’,心有大方”
其实是因为石头太软,不小心刻去了一大块…… (function(w, d, g, J) { var e = J.stringify || J.encode; d[g] = d[g] || {}; d[g]['showValidImages'] = d[g]['showValidImages'] || function() { w.postMessage(e({'msg': {'g': g, 'm':'s'}}), location.href); } })(window, document, '__huaban', JSON);
采集到花瓣