hulayun
hulayun

双子座的爱就像一阵风吹起来很舒服但是永远摸不着。

Lilia
Lilia的好时光Bingo and thank you?2011-04-23 17:36:13
hulayun
黑珍珠大食怪Lilia的好时光为啥要thank me...2011-04-24 01:42:29
Lilia
Lilia的好时光黑珍珠大食怪因为看着算是表扬的话?2011-04-24 13:08:16
hulayun
黑珍珠大食怪Lilia的好时光好吧 前半句算是~2011-04-25 02:48:46
Lilia
Lilia的好时光黑珍珠大食怪“永远摸不着”也算...在我们双子座的世界观里...2011-05-03 02:43:36