Forgot password?
i
i

不想上厕所,上一次就损失一些热量>_<

Halai
( ̄▽ ̄") ……这有点夸张吧
2010-12-24 06:02:58
i
Copycat
真的啦!
2010-12-24 06:06:59
lihao
李好
那就别去……
2010-12-24 06:09:47
Halai
Copycat
北京没有暖气么?
2010-12-24 06:21:57
watashia
喵喵
…有冷得那么夸张么,泡点麦片之类,肚子里有货就好多了
2010-12-24 06:36:04
i
Copycat
现在南京呢。。。
2010-12-24 07:03:56
i
Copycat喵喵
之前喝了一杯奶茶,然后热量散的差不多了已经
2010-12-24 07:04:39
i
Copycat李好
那就憋死了
2010-12-24 07:05:23
Halai
Copycat
…………杯具 冬天去南京
2010-12-24 07:09:32
watashia
喵喵Copycat
等会儿早点去吃饭吧
2010-12-24 07:12:51
i
Copycat喵喵
好像还很早啊。。。
2010-12-24 07:31:47
lihao
李好Copycat
那就等热活了在去……
2010-12-24 07:33:17