karma
karma

有人信灵魂探测器 吗 - -

angelcn
兔控不是已经说它是假的麽?2011-04-11 07:47:57
karma
long time no see兔控哪说了,他真是不是那都有,有的地方有 真不知道真假了 - - 打发时间用 囧2011-04-11 07:52:13
angelcn
兔控long time no see话说是根据某些手机信号发射器强弱之类的来控制而已...2011-04-11 07:55:19
karma
long time no see兔控这个有可能 反正是娱乐 = =2011-04-11 08:00:20
kana
kana木有。。。2011-04-11 08:04:27
karma
long time no seekana也是 没事下着玩的 ╮(╯▽╰)╭ 2011-04-11 08:05:43