Forgot password?
koyomi
koyomi

奸笑社开在天猫的子店是来卖萌的么……授权一年 最早到货的都得到7月了= =【价格比个体店还高不少

Giru
Girukoyomi
问题它真有卖东西……(都叫奸笑了还能怎么样良心)
2012-03-21 14:06:07
koyomi
koyomiGiru
我还找了半天 结果就主页那三个……
2012-03-21 14:52:57
Giru
Girukoyomi
探路吧
2012-03-21 14:59:53
little
koyomi
还好吧。。其实也就比淘宝的其他店贵个50左右,还是有人买,也许是看着官方的名号吧,服务会好点(误)。
2012-03-21 15:30:48
koyomi
koyomi
总觉得商城的服务没个体店好……以前买过东西手机号都写错了=。=
2012-03-21 22:56:13