koyomi
koyomi

我靠!下好的漫画被删了!!

little
koyomi为什么。。- -莫非真的是自动删的?2012-04-11 02:19:47
koyomi
koyomi嗯……装应用的时候没空间了 然后忽然又出现1G……2012-04-11 02:28:09
koyomi
koyomi后来发现漫画没了……2012-04-11 02:28:16
little
koyomi好神奇。。没试过自动删东西的经历。。那个app这么霸道?2012-04-11 02:41:24
koyomi
koyomi还是不明白……不过是在用91装东西而已……2012-04-11 02:55:00
koyomi
koyomi看漫画是另一个app啊……为什么=。=|||2012-04-11 02:55:28
little
koyomi呃。。换个其他的吧。。估计是91的问题。。2012-04-11 02:56:22
little
koyomi。。貌似91没什么优点诶。。2012-04-11 02:57:46