Forgot password?
koyomi
koyomi

荣誉勋章系列终结了……最后一部做的着实不怎么样,根本不是什么强调战争真实性的问题……哪会有一款FPS游戏所有敌人都在打主角而无视主角身边数名队友的(队友=移动弹药夹)……都快让AI把老纸M属性抽觉醒了好么_(:зゝ∠)_

yuban5678
御坂5678koyomi
老大给我点弹药好吗!!!老大:不给!就不给!
2013-01-31 06:54:20
angelcn
兔控koyomi
论主角光环的重要性..._(:зゝ∠)_
2013-01-31 07:43:42
koyomi
koyomi御坂5678
老大们给点弹药好吗!老大们:给。(继续打牌)
2013-01-31 09:43:58
koyomi
koyomi兔控
主角光环仇恨好大_(:зゝ∠)_
2013-01-31 09:44:22