Forgot password?
koyomi
koyomi

颜艺勇者(・ω・。)

颜艺勇者(・ω・。)颜艺勇者(・ω・。)颜艺勇者(・ω・。)颜艺勇者(・ω・。)颜艺勇者(・ω・。)颜艺勇者(・ω・。)颜艺勇者(・ω・。)颜艺勇者(・ω・。)颜艺勇者(・ω・。)
leadsbeauty
相生佑子koyomi
有时候常常感觉人物崩坏.........
2013-04-19 06:24:11
koyomi
koyomi相生佑子
总觉得勇者的颜艺是别的作品的画风……
2013-04-19 07:20:32
leadsbeauty
相生佑子koyomi
我怎么看怎么像奥村尼桑....还有人说像桐人
2013-04-19 07:31:42
koyomi
koyomi相生佑子
魔王确实有点像桐人……
2013-04-19 09:02:23