Forgot password?
koyomi
koyomi

加了点原创好热闹(* ̄ω ̄)

加了点原创好热闹(* ̄ω ̄)加了点原创好热闹(* ̄ω ̄)加了点原创好热闹(* ̄ω ̄)加了点原创好热闹(* ̄ω ̄)加了点原创好热闹(* ̄ω ̄)加了点原创好热闹(* ̄ω ̄)加了点原创好热闹(* ̄ω ̄)加了点原创好热闹(* ̄ω ̄)加了点原创好热闹(* ̄ω ̄)加了点原创好热闹(* ̄ω ̄)加了点原创好热闹(* ̄ω ̄)
shikiG
shikikoyomi
我才看到第二卷了orz
2013-06-21 04:52:13
koyomi
koyomishiki
六卷中文的全补完了……
2013-06-21 05:19:11
zenne
已停用koyomi
嫁了吧= =
2013-06-21 14:03:15
koyomi
koyomi已停用
既然是魔王……那开个后宫也是可以的吧……
2013-06-21 14:40:25
zenne
已停用koyomi
我说你
2013-06-21 14:44:18
koyomi
koyomi已停用
哎 次元之壁……
2013-06-21 15:13:42
zenne
已停用koyomi
其实我觉得品奇的pizza很好吃w
2013-06-21 15:14:18
koyomi
koyomi已停用
咦 什么跳跃?
2013-06-21 15:16:56
zenne
已停用koyomi
好吃
2013-06-21 15:17:33
koyomi
koyomi已停用
嘛 pizza什么的吃不大习惯= = 比格就能满足了
2013-06-21 15:18:47
zenne
已停用koyomi
咦?不是露馅的馅饼么 我比较喜欢吃猪肉粉条馅的馅饼啦 XD
2013-06-21 15:20:23
zenne
已停用koyomi
哦不对,是披萨...
2013-06-21 15:20:33
koyomi
koyomi已停用
嗯……你是不是喝多了……(・ω・。)
2013-06-21 15:33:31
zenne
已停用koyomi
没有啦w 其实我非常隐晦的透露了:①过段时间希望能面基 ②面积地点最好是品奇 ③顺便要猪肉粉条的pizzaw (第三条口胡
2013-06-21 15:35:27
koyomi
koyomi已停用
噢……唉……PASS……
2013-06-21 15:43:49
zenne
已停用koyomi
那就去吃猪肉粉条的馅饼吧 老板,来一套馅儿饼加个蛋,再来一瓶金桔柠檬
2013-06-21 15:44:54