Forgot password?
koyomi
koyomi

佑子的片收到了~虽然好多字不认识(连笔字辨识0级),不过人生第一次收到异性的书信(?)非常开心(* ̄ω ̄)

leadsbeauty
相生佑子koyomi
对不起啦~我的字从高中的时候就一直被老师嫌弃呢hhhhh 为难你啦XDD
2013-11-12 10:17:37
koyomi
koyomi相生佑子
练练圆体字有助于卖萌www
2013-11-12 14:41:51