Forgot password?
koyomi
koyomi

新年快乐~第一天就睡了懒觉www

Zunix
Jin.Akimotokoyomi
这么早…
2014-01-01 02:14:13
koyomi
koyomiJin.Akimoto
睡不着了_(:зゝ∠)_
2014-01-01 02:17:16
Zunix
Jin.Akimotokoyomi
放松心态……你看看我都不拿它当一回事……6点睁眼 睡了3个回笼觉…
2014-01-01 02:40:02
koyomi
koyomiJin.Akimoto
我也是六点睁眼……三次回笼觉都没睡着_(:зゝ∠)_
2014-01-01 02:54:30
Zunix
Jin.Akimotokoyomi
= = 你精神压力太大吧 去发电减压吧
2014-01-01 02:59:21
koyomi
koyomiJin.Akimoto
发电……其实我腰疼很久了_(:зゝ∠)_
2014-01-01 03:00:16