koyomi
koyomi

马上高三的弟弟来找我要动漫,给完有点罪恶感(・ω・。)

shiyue
柏木koyomi当初要是也有哥哥给我工口漫就好了(不对2014-06-11 14:09:33
koyomi
koyomi柏木那种宝物岂能给人wwwww2014-06-11 14:12:39
shiyue
柏木koyomi留着大学发掘2332014-06-11 14:15:17
Chu2Otaku
wanna a chu2storykoyomi给他SCHOOLDAY!然后就能好好学习了!2014-06-11 14:29:05
koyomi
koyomiwanna a chu2story精神污染还是算了……考不好赖我怎么办_(:зゝ∠)_2014-06-11 14:30:30
Chu2Otaku
wanna a chu2storykoyomi想当初我给别人B站的邀请码还是让他先看了一遍精神污染的东西才给的呢……=w=或者给看恶之花怎么样2014-06-11 14:44:26