koyomi
koyomi

下班到家吃完饭就七点半了,看书到九点多,十点母上又来抢电脑……工作日基本补不上番了……

shiyue
柏木koyomi可以手机缓存←_←2014-07-30 14:07:04
koyomi
koyomi柏木我可是截图党丫(・ω・。)2014-07-30 14:39:24
calista
小Ckoyomi噗不要太萌...2014-07-30 15:00:57
miffypyo
车布酱koyomi再买台电脑?2014-07-30 15:26:13
koyomi
koyomi车布酱没地方放……2014-07-31 00:25:36
miffypyo
车布酱koyomi床上铺张折叠式的小桌子,放床上玩……2014-07-31 00:59:40