Forgot password?
koyomi
koyomi

卧槽考个会计从业居然要240!够我买十本轻小了好嘛!

Giru
Girukoyomi
……考了升工资就不止240
2015-01-12 01:14:58
koyomi
koyomiGiru
其实我是程序猿233333 这个不会升工资的吧23333
2015-01-12 02:50:26
Giru
Girukoyomi
扩展技能总没错的,考了这个你可以转财务或者审计会记,比较稳定。而且不一定一次能过呢
2015-01-12 02:57:03
Giru
Girukoyomi
不同职业不同状况啦,靠注册建筑师还能凭证让人给钱挂靠呢
2015-01-12 02:58:12
koyomi
koyomiGiru
最简单的从业都过不了的话CPA只能下辈子了……
2015-01-12 05:14:16
Cynthia_D
伝ぺ✿Giru
现在好像不能挂靠了吧
2015-01-12 11:40:38