koyomi
koyomi

15年虽然被人夸了进步很大,可自己知道只是学会了"如何做",而并不知道"为何做"。希望16年能更加认真的对自己的未来负责。(大家新年快乐w

shiyue
柏木koyomi大绅士新年好!2015-12-31 16:37:31
koyomi
koyomi柏木文艺青年新年好ww2015-12-31 16:39:41