lala
lala

最近脸上的痘痘暴涨···怎么出去啊。。。

angelcn
兔控啦啦控制饮食吧...╰( ̄ω ̄o)2012-07-28 12:30:47
high_flying_birds
高飞蓝精灵(¯﹃¯)啦啦怕上火喝王老吉2012-07-28 13:13:17
lala
啦啦高飞蓝精灵(¯﹃¯)王老吉倒是好久没喝了,哈哈2012-08-13 02:35:50
lala
啦啦兔控嗯,现在好些了2012-08-13 02:36:09
high_flying_birds
高飞蓝精灵(¯﹃¯)啦啦可爽口清火了~!2012-08-13 13:29:58