lihao
lihao

泡面,好久不见。

gone
gone酱你好,泡面~2011-01-30 04:12:28
lihao
李好gone酱你好。2011-01-30 04:20:30
gone
gone酱李好泡面,再见~2011-01-30 04:21:23
lihao
李好gone酱恩,我回想你的。2011-01-30 04:23:15
gone
gone酱李好谢谢~泡面酱,过年了,烫直发吧……2011-01-30 04:24:21
lihao
李好gone酱我可是桑不是酱,而且我过年是在想要不要烫成跑面头来着。2011-01-30 04:41:02
gone
gone酱李好泡面桑~拉直吧~烫头之后没营养,别人吃起来也是损失啊!2011-01-30 04:47:00
lihao
李好gone酱我现在就是直的啊2011-01-30 04:56:57
gone
gone酱李好好吧~要安分滴等男银~摸头~2011-01-30 05:13:30