Forgot password?
Lilia
Lilia

不给力

不给力为什么我每次做Body Combat,都觉得运动量不够呢?!可能是我的力道不够吧...
crazymao
crazymao
Body Combat 是神马?
2011-01-06 09:22:37
Lilia
Lilia的好时光crazymao
Body Combat是Lesmills健身中心研发的一个有氧课程,也就是有氧搏击操。
2011-01-06 14:14:38
crazymao
crazymao
哦哦
2011-01-06 14:22:45