Forgot password?
lordtalal
lordtalal

ǝoɹuoɯ uʎlıɹɐɯ ― ”˙ʇnoqɐ ǝlıɯs oʇ ɥɔnɯ os s,ǝɹǝɥʇ puɐ ƃuıɥʇ lnɟıʇnɐǝq ɐ s,ǝɟıl ǝsnɐɔǝq 'ƃuılıɯs dǝǝʞ 'ʎlʇuɐʇɹodɯı ʇsoɯ puɐ 'dn uıɥɔ ɹnoʎ dǝǝʞ 'ɥƃıɥ pɐǝɥ ɹnoʎ dǝǝʞ os ¿ǝıʇǝǝʍs 'llıʍ oɥʍ uǝɥʇ 'ʇ,uop noʎ ɟı ǝsnɐɔǝq 'ɟlǝsɹnoʎ uı ǝʌǝılǝq sʎɐʍlɐ 'sʎɐʍlɐ 'sʎɐʍlɐ puɐ 'uo ploɥ 'ƃuıʎɹʇ dǝǝʞ ˙ƃuıɥʇʎɹǝʌǝ ʇɐ lıɐɟ ɐuuoƃ ǝɹ,noʎ uɐǝɯ ʇ,usǝop 'ǝɔuo lıɐɟ noʎ ǝsnɐɔǝq ʇsnɾ ˙ƃuıɥʇʎɹǝʌǝ ɹoɟ sǝoƃ ʇɐɥʇ puɐ ǝloɥʍ noʎ sǝʞɐɯ oɥʍ ɟlɐɥ ʇɐɥʇ puıɟ ɹǝʌǝu ll,noʎ ˙ǝʇɐɯ lnos ɹnoʎ puıɟ ɹǝʌǝu ll,noʎ 'dn ǝʌıƃ noʎ ɟı ǝsɐnɔǝq dn ǝʌıƃ ʇ,uɐɔ noʎ ʇnq 'ʇɹɐǝɥ ɹnoʎ ʞɐǝɹq oʇ ƃuıoƃ ǝɹɐ ɯǝɥʇ ɟo llɐ ɥɔnɯ ʎʇʇǝɹd ʎllɐnʇɔɐ - ɯǝɥʇ ɟo ʇsoɯ 'ʇı ʎɐs oʇ ǝʇɐɥ ı 'ǝʌqɐq puɐ ˙ooʇ oƃ puɐ ǝɯoɔ ll,ʎǝɥʇ 'llǝʍ 'sɹǝʌol ɹoɟ sɐ ˙plɹoʍ ǝɥʇ uı spuǝıɹɟ ʇsǝq ǝɥʇ ǝʞɐɯ sɹǝʇsıs 'ɹǝqɯǝɯǝɹ oslɐ ˙ɯǝɥʇ ɟo oƃ ʇǝl ʇ,uop ˙spuǝıɹɟ ʇsǝq ǝnɹʇ ɹnoʎ ǝɹ,ʎǝɥʇ - ƃuıɥʇʎɹǝʌǝ ɥƃnoɹɥʇ noʎ ɥʇıʍ ʎɐʇs ʇɐɥʇ sǝuo ǝɥʇ ˙oƃ ƃɯos 'ǝɯoɔ ǝɯos 'ɹǝqɯǝɯǝɹ ʇsnɾ ʇnq ˙ʎɐʍʎuɐ ʇı ǝʞıl ʇɔɐ ll,ʎǝɥʇ - spuǝıɹɟ ɹnoʎ ǝq llıʍ slɹıƃ ˙dn ʇı ssǝɯ oʇ ƃuıoƃ ǝɹ,noʎ ʍoɥ ǝpıɔǝp oʇ ʇǝƃ noʎ sı ʇɹɐd pooƃ ǝɥʇ ʇnq ˙ɥʇnɹʇ lɐsɹǝʌıun ɐ s,ʇı 'sǝɯıʇǝɯos dn ssǝɯ oʇ ƃuıoƃ ǝɹ,noʎ 'ʇɐɥʍ ɹǝʇʇɐɯ ʇou ˙ʇı ǝʞɐɯ noʎ ʇɐɥʍ sı ǝɟıl sıɥʇ“