lovesucks
lovesucks

我的祖国~领唱的女生第一句一开口一条大河就破音了…哈哈哈哈~不知道为啥我好幸灾乐祸的~

lucifer
加百列要是我…我也幸灾乐祸!擦!2011-05-25 12:16:58
jam319
JAM同感~2011-05-25 12:32:29
lovesucks
lovesucks加百列恩~找茬很欢乐~2011-05-25 12:50:37
liufeng
刘枫呵呵2011-05-25 13:16:05
ziegfeld
斯普特尼克恋人厉害。。2011-05-25 15:15:29
lovesucks
lovesucks斯普特尼克恋人第一句破音了也是需要勇气的……2011-05-25 15:26:00