ludewei
ludewei

主要责任者  马东晓 ma dong xiao 主编其他责任者  李德成 li de cheng 主编题名  知识产权律师实务与法律服务技能 zhi shi chan quan lv shi shi wu yu fa lv fu wu ji neng / 中华全国律师协会知识产权专业委员会编; 马东晓, 李德成主编出版发行   北京 : 法律出版社, 2011   D923.404-53 M038 主要责任者  本-沙哈尔, T. (Ben-Shahar, Tal) 著题名  幸福的方法 Xing Fu De Fang Fa / 泰勒·本-沙哈尔著 / = Tal Ben-Shahar; 汪冰, 刘骏杰译出版发行   北京 : 当代中国出版社, 2007    B82 B715