Forgot password?
ludewei
ludewei

主要责任者  马东晓 ma dong xiao 主编其他责任者  李德成 li de cheng 主编题名  知识产权律师实务与法律服务技能 zhi shi chan quan lv shi shi wu yu fa lv fu wu ji neng / 中华全国律师协会知识产权专业委员会编; 马东晓, 李德成主编出版发行   北京 : 法律出版社, 2011   D923.404-53 M038 主要责任者  本-沙哈尔, T. (Ben-Shahar, Tal) 著题名  幸福的方法 Xing Fu De Fang Fa / 泰勒·本-沙哈尔著 / = Tal Ben-Shahar; 汪冰, 刘骏杰译出版发行   北京 : 当代中国出版社, 2007    B82 B715