mandyambling
mandyambling

手柄果真长得超受的啊啊啊啊啊啊啊!救命好可爱wwww整个天然受的感觉诶www和声音差太多了啦wwww

iruka
BOKUKA什么!!!哪儿有照片!!!2012-12-09 22:37:53
iruka
BOKUKA看到了……不错嘛小伙子www2012-12-09 22:39:20
mandyambling
BOKUKA好呆萌www2012-12-10 02:33:40
iruka
BOKUKA大师谷歌QAQ好想知道他俩长啥样2012-12-10 05:40:29
mandyambling
BOKUKA但是他们完全没有自曝的意思啊好残念www2012-12-10 10:55:13
iruka
BOKUKA说不定哪天就像手柄一样突然自曝了呢w2012-12-10 12:09:59
mandyambling
BOKUKA好期待有那么一天啊ww2012-12-10 12:35:46