mandyambling
mandyambling

好。想。买。P。S。V。啊。啊。啊。

keshui
瞌睡说来一发=w=又不贵,用压岁钱买嘛2013-02-14 13:46:48
mandyambling
瞌睡说来一发买了就没钱买游戏了呜呜犹豫不决。゚(´pω・`)゚。 2013-02-14 14:00:28
keshui
瞌睡说来一发犹豫泥煤啊=w=2013-02-14 14:14:05
mandyambling
瞌睡说来一发听你的!等快递没问题了就买!(豪迈2013-02-14 14:31:33
keshui
瞌睡说来一发嗷嗷嗷!!!!!2013-02-14 14:32:54
Cynthia_D
伝ぺ✿我。也。是,啊2013-02-15 00:55:07
mandyambling
伝ぺ✿啊。啊。啊。一。起。买。吧。2013-02-15 07:00:59
Cynthia_D
伝ぺ✿木。有。钱。哭QAQ2013-02-16 02:49:47