mandyambling
mandyambling

今晚的月亮很美…

liuaiez8
常夏之扉99.92%的满月,临睡前照了好几张照片。2011-05-17 15:34:22
GaryJM
GaryJM很大很圆很亮2011-05-17 15:35:02
mandyambling
常夏之扉看了你昨天照的,没得不可名状啊!2011-05-17 15:43:50
mandyambling
GaryJM嗯!!回来时边看边走差点撞到树了TAT2011-05-17 15:44:58
GaryJM
GaryJM一 一+2011-05-17 15:52:41
liuaiez8
常夏之扉今天似乎不可能像昨天那样卖力地研究尝试了。2011-05-17 15:58:02