mansi
mansi

买的咸柑橘水,被同学嘲笑就是陈皮水……O__O"…

jidashtubu
NPCのチぬの陳皮好吃、三年沒吃過了。2011-10-30 13:12:19
mansi
噬影NPCのチぬの买不到了?(⊙o⊙)? 2011-10-30 13:16:15
jidashtubu
NPCのチぬの噬影沒、。因為一直很少去買那種東西。三年前還是同學帶的,然後看到吃一點。2011-10-30 13:18:36
mansi
噬影NPCのチぬの呃~~ -______-" 2011-10-30 13:20:08