mansi
mansi

TO: colleagea 你去哪儿了啊~~~看到了木有啊~~~~我想删了啊~~~~\(≧Д≦)<

mansi
噬影不怪我哦!你自己不在的~~~2011-11-19 13:15:42
colleagea
maru刚看到啊!!!!TAT!!!!2011-11-19 13:41:41
mansi
噬影maru呵呵~~~o(* ̄▽ ̄*)o 2011-11-19 13:42:54
colleagea
maru噬影-0-话说有么删啊。。。2011-11-19 13:43:45
colleagea
maru我还么看到TAT。。。。。2011-11-19 13:46:33
mansi
噬影maru♪(^∇^*)啦啦啦~~~反正也是张扭曲的伪真相,不要紧啦~~2011-11-19 13:48:42
colleagea
maru噬影( ̄. ̄)。。。2011-11-19 13:54:01