misamisa
misamisa

一看N1单词就打哈欠=0= 39个单词背了一个月............

cronu
蓝星人小哟wmisamisa30个单词背了一年。。2012-06-03 13:53:31
misamisa
misamisa蓝星人小哟w噗!!!!这还考毛线哟~~~2012-06-03 13:54:21
cronu
蓝星人小哟wmisamisa是的嘛 感觉450要废掉了2012-06-03 13:59:34
misamisa
misamisa蓝星人小哟w我已经废掉过650了...T_T今天又木有做读解...2012-06-03 14:00:26