mvivian880626m
mvivian880626m

【民间生活禁忌】

1.梨不能分着吃; 
2.筷子不能插在饭上; 
3.不喜欢4和13;http://www.smuchina.com/移动手机充值 
4.右眼皮跳有事啦; 
5.送礼不能送钟表、伞、扇和杯子; 
6.本命年一定要穿红戴金;http://www.unitycups.com/电信手机充值 
7.不能用红笔写人名; 
8.正月里不能理发;http://www.liansuojingying.cn/手机充值
9.床不能对着镜子; 
10.不能敲饭碗。http://www.54benbenzu.com/移动手机充值【民间生活禁忌】http://www.qingjishipin.com/移动手机充值