nic3yi
nic3yi

nyan cat violin版!

这个人应该是华人= = 在youtube上挺火的....总觉得小提琴版的更喜感...
angelcn
兔控好有趣啊....( ⊙o⊙ )2011-08-25 07:48:24
nic3yi
NICO兔控他还有几个王国之心和最终幻想的视频...懒得传了= =2011-08-25 12:56:29