Forgot password?
paraellen
paraellen

可我现在还是觉得写得好……

灯影桨声里,天犹寒,水犹寒。 
梦中丝竹轻唱,楼外楼,山外山,楼山之外人未还。 
人未还,雁字回首,早过忘川,抚琴之人泪满衫。 
扬花萧萧落满肩。落满肩,笛声寒,窗影残,烟波桨声里,何处是江南。