Forgot password?
pipiwawa
pipiwawa

我擦~回复不了啊 肿么回事~

angelcn
兔控
点击多一次试试?
2011-02-05 13:54:29
pipiwawa
撒鼻息滴猫兔控
来一条试试~
2011-02-05 13:56:33
angelcn
兔控撒鼻息滴猫
我回复了..
2011-02-05 13:57:36
pipiwawa
撒鼻息滴猫
我发现要及时回复,刷一遍页面再回复就不行了
2011-02-05 13:57:37
pipiwawa
撒鼻息滴猫兔控
过后就不能回复了
2011-02-05 13:59:00
angelcn
兔控撒鼻息滴猫
你现在不就是回复我了?....回复后如果消失的话,那就直接点开评论,点击头像来回复就ok了..
2011-02-05 14:01:29
pipiwawa
撒鼻息滴猫兔控
谢谢小白鼠哈~
2011-02-05 14:02:46
pipiwawa
撒鼻息滴猫兔控
这招好像只适用于状态
2011-02-05 14:07:01