qqcandychen
qqcandychen

Apr 16 Boston

爆炸发生第二天,街道上商业活动照常进行,但是downtown方向依然封锁,subway&bus进展不停状态,街上的行人话变的不多,街上依然随处可见警察,消防,国民警卫队的身影。
波士顿是一座坚韧的城市,生活在这里的人们也亦如此。Apr 16 BostonApr 16 BostonApr 16 BostonApr 16 BostonApr 16 BostonApr 16 BostonApr 16 BostonApr 16 BostonApr 16 BostonApr 16 BostonApr 16 BostonApr 16 BostonApr 16 Boston
yozm
yoz松鼠还是不忘自拍一张嘿嘿嘿2013-04-17 02:08:50
sEsaMe
sEsaMe❤松鼠整理的很快哎。。。 我想说你上火了。。2013-04-17 04:44:36