qqcandychen
qqcandychen

近期如果有要来波士顿或是北美的喵们,麻烦带一部魅族,最新的那个·······支票付款或者现金付款均可,求扩散·······

yayoi
松鼠你那么想要魅族?2012-05-10 03:39:00
qqcandychen
松鼠不是我要,帮同学扩散的·····2012-05-10 04:01:02