qqcandychen
qqcandychen

好吧,郑州市区,上门维修电脑(除MAC),软硬件故障排除·····GM/QQ:qqcandychen@gmail.com

Halai
( ̄_ ̄|||) 不是在美国么2011-03-25 13:22:12
Dew
Dew不是在美国么+12011-03-25 13:23:38
qqcandychen
松鼠5月才签证呢!!!!2011-03-25 13:24:19
qqcandychen
松鼠Dew5月才签证啊!!!!2011-03-25 13:24:35
Dew
Dew松鼠你特么不说的话我哪知道!!!!!!!整天美帝美帝的以为你早在那了行不!!!!!!你特么再吼我我一刀砍死你喔!!!!!2011-03-25 13:26:43
qqcandychen
松鼠Dew·········2011-03-25 13:28:02
Halai
松鼠还以为已经在美国骚了呢[挖鼻] (* ̄rǒ ̄)2011-03-25 13:33:15
tianlangtu
小洋O(∩_∩)O哈哈~被威胁了啊2011-03-25 13:38:26
lihao
李好维修电脑,妹子免费。2011-03-25 13:48:12
qqcandychen
松鼠李好统一50元2011-03-25 13:51:02