Forgot password?
qqcandychen
qqcandychen

恭喜我自己!统考计算机和学士学位英语双通过~~~~!

maodou
momo
恭喜~~~不过统考计算机是什么?考研?
2010-06-07 12:57:16
qqcandychen
松鼠momo
不是考研,本科阶段的一个来路不明的考试····
2010-06-07 12:59:06
rockpri
喵小仙儿~
恭喜恭喜~~~~
2010-06-07 14:02:49
qqcandychen
松鼠喵小仙儿~
thanks
2010-06-07 14:03:51
sophia
sophia
我要不要恭喜你下?
2010-06-07 16:21:22
qqcandychen
松鼠sophia
2010-06-07 16:25:57