qqcandychen
qqcandychen

我回来了~~这温差,想冻死爹啊!!!

farley
窝就是个甜菜没有人知道你在哪里2011-05-20 14:05:06
lucifer
加百列你没有被妖孽劫持神马的?2011-05-20 14:05:08
anna42
焦糖奶油菇表示理解.今天才开始降温的,貌似明天会更冷一点.2011-05-20 14:14:09
qqcandychen
松鼠加百列武汉啊,你是不知道啊,要热死爹啊!!2011-05-20 14:14:14
qqcandychen
松鼠窝就是个甜菜向来神龙见首不见尾2011-05-20 14:14:25
qqcandychen
松鼠焦糖奶油菇5555552011-05-20 14:14:30
anna42
焦糖奶油菇松鼠多穿件衣服就好了嘛.2011-05-20 14:23:42
qqcandychen
松鼠焦糖奶油菇木有衣服····2011-05-20 14:24:35
anna42
焦糖奶油菇松鼠那就冻着[挖鼻] (* ̄rǒ ̄)2011-05-20 14:32:42